Project omschrijving

INDIGO KOEKELAERE

In Indigo Koekelare kunnen mensen terecht voor verschillende vormen van therapie, bemiddeling in familiezaken, logopedie, diëtiste en relaxatietherapie.

LEER MEER

Indigo Koekelare is ontstaan vanuit een ideaal en een onvermoeibaar enthousiasme om mensen in moeilijkheden al gidsend te begeleiden op hun pad. De bezielster van deze organisatie, Annelien Jonckheere, sinds 2002 werkzaam in de sociale sector en later coördinator van de organisatie brengt een aanbod waar elke persoonlijkheid een passende hulpbron kan vinden.

Om ons diverse aanbod aan hulp wat meer duiding te geven, geven we graag uitleg.

Therapie en ondersteuningsgroepen

Therapie is verschillend van coaching. Coaching gaat over het concreet aanpakken van een bepaald doel, je verandert m.a.w. hierdoor je gewoontes.

Therapie gaat op zoek naar de oorzaak van je manier van denken en handelen voornamelijk a.d.h.v. gesprek en helpt je bij het inzicht krijgen in denkpatronen en het doorbreken van die patronen.

Bij ondersteuningsgroepen spreken we over psycho-sociale begeleiding voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of beperking. Hiervoor verwijzen we jullie graag door, als vergunde zorgaanbieder van het VAPH, naar 23plus.be

Auticoaching

Samen met de auticoach wordt gekeken hoe jongeren en volwassenen met een diagnose ASS zich beter staande kunnen houden in onze complexe samenleving. Er wordt ondersteuning aangeboden afhankelijk van de vragen en de ondersteunings noden van de cliënt. Kunnen onder meer aan bod komen:

 • Verwerken van de diagnose.
 • Inzicht in (eigen) autisme.
 • Zelfredzaamheid stimuleren.
 • Aanleren van vaardigheden (sociaal, communicatie, … maar ook heel praktische zaken zoals bijvoorbeeld boodschappen doen of je huis onderhouden).
 • Begeleiding in het leren plannen en organiseren.
 • Conflicten of problemen begrijpen en oplossen.
 • Vermindering van angsten of piekergedachten.
 • Vrijetijdsbesteding.
 • Relatiebegeleiding.

Daarnaast is er ook begeleiding en ondersteuning voor ouders in hun opvoedingsproces met kinderen en jongeren met ASS.

Kindertherapie

We streven een kwaliteitsvolle hulpverlening na waarbij het kind met zijn gezin centraal staat.
U kan bij ons terecht met volgende problematieken:

 • Gedragsproblemen (agressief en opstandig gedrag, conflicten thuis en/of op school…);
 • Emotionele problemen (angstig en onzeker gedrag, depressieklachten en stemmingsproblemen, echtscheidingsproblematiek, faalangst, eenzaamheid, moeilijkheden door of tijdens de puberteit, rouwverwerking…);
 • Ontwikkelingsproblemen (ADHD, autismespectrumstoornis, vertraagde ontwikkeling…);
 • Relationele problemen (met leeftijdsgenoten of thuis met broer/zus);
 • Studiemoeilijkheden (problemen met werkhouding, studiemethodiek…);
 • Opvoedingsondersteuning.

Naast de interne teamwerking werken we samen met verschillende doorverwijzers (huisarts, CLB, school…), waarbij we openheid nastreven, maar steeds met respect voor het beroepsgeheim ten aanzien van de cliënt.

Wij bieden, afhankelijk van de aanmeldingsvraag, het volgende aan:

 • Psychodiagnostiek (testonderzoek afgestemd op de aanmeldingsklacht);
 • Therapie.

Kindercoach

Een kindercoach is een laagdrempelig, snel te bereiken hulpverlener die het kind en/of de ouder ondersteunt en iemand bij wie je terecht kan voor advies, ondersteuning en begeleiding.

Net als volwassenen kunnen kinderen thuis of op school te maken krijgen met problemen en zorgen waar ze soms geen raad mee weten. Dit kan zich uiten in ‘raar’ gedrag, zoals, slaapproblemen, angsten, woede, eetproblemen enz…

Een kindercoach werkt oplossingsgericht, begeleidt kinderen en/of de ouders via gesprekken, visualisaties, spel, beweging, creativiteit, relaxatie, … en helpt het kind om op zijn eigen manier, met gebruik van zijn/haar kwaliteiten zijn weg te vinden. Het antwoord is immers al in het kind aanwezig, maar het heeft daarbij nog wel iemand nodig om samen deze antwoorden naar boven te halen.

Psychodiagnostiek

Een psychodiagnosticus tracht door middel van diverse onderzoeken hulp op maat van de cliënt te kunnen aanbieden.

Een opsomming van onderzoeken die kunnen aangevraagd worden:

Intelligentie onderzoek
Leeftijden: 2,6 j – 99 j
Kan aangevraagd worden in functie van terugbetaling logopedie

Aandacht – en concentratie onderzoek
Leeftijd: 6j – 99 j

Onderzoek in functie van autisme
Leeftijd: van 1 jaar

Na het diagnostische luik, kunt u er terecht voor psychologische begeleiding en ondersteuning.
Tijdens een begeleidingsgesprek kunnen diverse thema’s aan bod komen:

 • Emotionele problemen: stress, faalangst, negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
 • Werk gerelateerde problemen
 • School gerelateerde problemen: pesten, onderpresteren, aandacht en concentratie, motivatie

Hoe kunnen we u helpen?

Vragen over onze diensten of therapieën, werkwijze of algemene informatie? Neem snel contact op en leg al uw vragen aan ons voor. Aarzel ook niet om ons rechtstreeks te contacteren.

Contactgegevens

Adres
Lekestraat 25
8680 Koekelare
Secretariaat
051 58 25 08 of 0484 54 04 07
info@indigokoekelare.be