Project omschrijving

DVC HEILIG HART

Het dienstverleningscentrum Heilig Hart biedt diverse vormen van ondersteuning aan. Deze grote organisatie biedt mogelijkheid tot verblijf maar organiseert ook dagactiviteiten als ondersteuning voor specifieke problemen op locatie. Dit kan in de thuissituatie zijn maar ook in andere settings.

LEER MEER

Het dienstverleningscentrum Heilig Hart biedt diverse vormen van ondersteuning aan.

Deze grote organisatie biedt mogelijkheid tot verblijf maar organiseert ook dagactiviteiten als ondersteuning voor specifieke problemen op locatie. Dit kan in de thuissituatie zijn maar ook in andere settings.

Deze hulpverlening richt zich zowel naar kinderen als volwassenen met een verstandelijke problematiek, al dan niet gecombineerd met bijkomende autismespectrumstoornis, gedragsproblematiek of lichamelijk of psychisch letsel.

DVC Heilig Hart is nauw verbonden aan een type 2 school, kleuter en lager onderwijs. Daarnaast zijn er ook verschillende samenwerkingen met andere scholen in de buurt.

Volwassen hulpvragers kunnen terecht in de diverse programma’s die uitgebouwd zijn binnen DVC Heilig Hart. Er zijn ook samenwerkingen met externe organisaties voor de uitbouw van een dagaanbod.

Misie

Onze oogappels zijn kinderen en volwassenen met een matige tot diepe mentale handicap. Hun kwaliteit van leven is onze zorg. Hun eigen aanvoelen, hun eigen persoonlijkheid en hun eigen verlangen is het leidend motief, onze inzet en deskundigheid de aanvulling. Hun familie of wettelijke vertegenwoordigers worden bij deze taakvervulling nauw betrokken.

Wij kunnen geen wonderen doen, maar streven er wel naar. De grondtonen van dit streven zijn onderling respect en intensieve samenwerking tussen alle medewerkers en de wil om voortdurend te leren. Het wordt gekleurd door open communicatie, betrokkenheid en creativiteit.

Wij beseffen dat onze financiële middelen, namelijk gemeenschapsgelden, bijdragen van cliënten en vrijwillige giften, kostbare goederen zijn. Daarom is onze organisatie op alle vlakken sober en efficiënt.
Met de overheid gaan wij correct en respectvol om. Met andere voorzieningen en met onze leveranciers bouwen wij een volwaardig partnerschap uit.

Zowel voor onze zorgvragers als voor de medewerkers willen wij tegelijk een stabiele èn dynamische instelling zijn.

Onze zorgvragers en hun kwaliteit van leven staan centraal in alles wat we doen.

Personen met verstandelijke beperkingen zijn burgers met ondersteuningsbehoeften.
Onze voorziening wil zich dienstverlenend opstellen t.a.v. personen met een verstandelijke beperking en hun ouders.
Hun ondersteuningsvragen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.
Om de ondersteuningsnood te kennen hechten we veel belang aan het gesprek met de zorgvrager.
We nemen daartoe ruim de tijd om te weten te komen wat de wensen en noden zijn van de zorgvrager op het vlak van zorg, wonen, dag- en vrijetijdsbesteding.
De zorg en begeleiding die we bieden komt bijgevolg tot stand na zorgvuldige samenspraak met de zorgvrager en vanuit een wederzijds respect.

De manier waarop het ondersteuningsaanbod gestalte krijgt, houdt rekening met de volgende elementen:
• zelfbepaling en zelf keuzes kunnen maken
• respectvolle bejegening
• uitgaan van de mogelijkheden en ondersteunen waar nodig

• zinvolle relaties met anderen aangaan
• deelnemen aan de samenleving

Op die manier hopen we een fundamentele bijdrage te leveren aan de levenskwaliteit van mensen die met ernstige beperkingen door het leven moeten.

Vanaf baby-leeftijd

Wij bieden ondersteuning aan kinderen met (vermoeden van) ontwikkelingsvertraging, verstandelijke beperking, motorische beperking, bijkomende problemen zoals medische zorgen, ASS (autismespectrumstoornis), gedrags- en/of emotionele stoornissen, NAH, …

Kinderen kunnen al vanaf baby-leeftijd bij ons terecht.

Op maat

Ondersteuning en zorg is altijd op maat. We schatten samen de mogelijkheden in en stellen doelstellingen voorop. Dit mondt uit in ontwikkelingsgericht werken, of meer basaal werken (lichaamsgericht en belevingsgericht).

Alle vragen rond ondersteuning en zorg kunnen gesteld worden!

AANMELDEN KAN ZO

Contact

Heb je een vraag?
Contacteer ons gerust.
Onze onthaalmedewerkers helpen je graag verder.

Dienstverleningscentrum Heilig Hart vzw

Extra informatie of advies

Info en advies bij DVC Heilig Hart
DVC Heilig Hart - logo