Project omschrijving

CAMPUS IMPULS

Campus Impuls is een vaste waarde in het onderwijs voor jongeren met autisme type 9. Het aanbod met drie graden, tal van richtingen, de expertise… dit spreekt veel ouders en jongeren aan.

LEER MEER

Voorafgaand aan een inschrijving, is het logisch dat ouders of leerlingen de school willen bezoeken. We richten daarom enkele momenten in waarop we jullie rustig kunnen ontvangen en de werking in al z’n facetten kunnen duiden.Wegens de coronacrisis kunnen we sinds maart geen bezoeken meer toestaan, tot tegenbericht.

Download de brochure

Om leerlingen met leermoeilijkheden de kans te geven om les te volgen op Campus Impuls, wordt voor alle leerlingen een specifiek zorgbeleid uitgewerkt. Als school hechten we hier veel belang aan, haalbare aanpassingen zijn een recht en maar goed ook! In samenspraak met de ouders, leerling en ons schoolteam wordt het probleem in kaart gebracht en een beleid uitgestippeld. We hebben binnen ons school ondertussen een mooie expertise .

Hierbij bouwen we graag verder op de opgedane kennis uit het basisonderwijs. Op het einde van een schoolloopbaan op Campus Impuls kunt u steeds de lijst met sticordi-maatregelen raadplegen en bijvoorbeeld meenemen naar het hoger onderwijs.

STICORDI-MAATREGELEN

Een vorm van redelijke aanpassingen zijn de zogenaamde Sticordi-maatregelen. Sticordi is een letterwoord voor:

  • stimuleren
  • compenseren
  • remediëren
  • differentiëren
  • dispenseren

Sticordi-maatregelen zijn diverse maatregelen die kinderen ondersteunen om leerachterstand te vermijden. Dyslexie kan dan bijvoorbeeld gecompenseerd worden door het gebruik van een laptop met leessoftware.

Ondersteuning voor ASS

We bieden de jongeren een vlot bereikbare en kleinschalige campus in een rustige en groene omgeving. Ze vinden er voorspelbaarheid, rust en veiligheid. Er wordt een aangepaste pedagogische omkadering en begeleiding voorzien in de school zelf en in de vele met ons verbonden internaten.
Ons schoolteam is ervaren en geschoold in het omgaan met ASS. De verschillende teamleden leren van elkaar binnen een professionele leergemeenschap via gerichte nascholingen en in onze formele overlegstructuren.
Samen met ouders werken we aan de toekomst van de jongeren, vanuit ieders specifieke mogelijkheden en talenten. Ouders beschouwen we als experten en we vertrekken hierbij graag vanuit hun perspectief én vanuit de mogelijkheden van de leerlingen.
Externe partners (Centra voor leerlingenbegeleiding, Pedagogische Begeleidingsdienst en diverse hulpverleningsinstanties,…) betrekken we ter ondersteuning om kwaliteit van onderwijs voor onze specifieke doelgroep te kunnen blijven garanderen. We staan erop nauw met hen samen te werken.

Richting geven

Ons studieaanbod houdt rekening met de noden en tendensen op de studie- en arbeidsmarkt. Het sluit bovendien zo realistisch mogelijk aan bij de interesses van de jongeren.
De leerkrachten scholen voortdurend bij en spelen actief in op de steeds veranderende maatschappij. Zo streven we systematisch naar een effectieve aanpak van ons onderwijs.
Wij geven de ouders de garantie op een volwaardig secundair diploma als de jongeren afstuderen. Ze worden voorbereid op verdere studies en/of integratie in het gewone arbeidsmilieu.
Het CLB als belangrijk externe partner speelt een grote rol bij de begeleiding van onze jongeren in hun studiekeuze.

Individueel talent ontplooien

Jongeren komen de school binnen met een groot potentieel aan talenten en dromen. Ze verdienen de kans om die te ontwikkelen en te realiseren. Het schoolteam zet hier hoog op in. We doen dit op verschillende manieren.
We bieden workshops aan die de zinvolle vrijetijdsbesteding aanleren (vb. gitaarles, moestuin, …).
We vullen onze studierichtingen aan met individuele opties die de mens als persoon verder ontwikkelen. Zo kunnen de jongeren hun persoonlijke aanleg optimaliseren.

Groeien naar zelfstandigheid

Lerend Leven

De jongeren groeien in actief burgerschap. Ze oefenen in samenwerken en samen denken. Ze leren respect voor de diversiteit aan meningen en levensbeschouwingen. Ze participeren aan de bredere maatschappij.
De school zorgt voor omstandigheden waarin alle betrokkenen bij de school kritisch en met open geest kunnen nadenken over mens en leven. We zijn een proeftuin voor de waarden van de democratische samenleving.
De ouders worden betrokken bij de school als gemeenschap. Ze volgen het groeiproces van hun jongeren binnen de school van nabij op.
Organisaties, bedrijven, Hogeschool Gent en sportclubs worden aangesproken en gemotiveerd om met onze leerlingen aan de slag te gaan op het schooldomein om het het leerproces zo breed mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is het concept ‘Sport Na School’ op woensdagmiddag georganiseerd door den lid van een externe sportkamporganisatie.

Samenleven in authentieke verbondenheid

De jongeren komen in zorgzame en waakzame omstandigheden terecht. Zo kunnen ze zich ontwikkelen tot gelijkwaardige en geëmancipeerde individuen. Binnen deze context leren ze zelf verantwoordelijkheden op te nemen in de school, op hun stageplaats, in de leefomgeving rond de school en in de brede samenleving.
Het schoolteam vertrekt van een basishouding die jongeren sociale en emotionele vaardigheden aanleert. Deze oprechte nabijheid geeft onze leerlingen de ruimte om te presteren op schools vlak. Onze mensen bekwamen zich in het samen met de jongeren en de ouders zoeken naar oplossingen en vormen een ondersteunend netwerk voor iedereen.
Naar de ouders toe zorgen we voor een transparante dialoog en via regelmatig overleg de mogelijkheid tot het samen opstellen en verwezenlijken van doelstellingen voor de jongeren en het bijsturen van het handelingsplan en individueel curriculum.
Het bredere netwerk rond de jongere (internaat, pleegzorg, thuisbegeleiding, …) wordt geëngageerd om op dezelfde manier aan de slag te gaan met de jongere om continuïteit te voorzien in structuur, planning en doelstellingen.

Aanbod campus Oostakker

(Drongen is enkel 1ste graad A-stroom)

AANMELDEN KAN ZO

Onthaal Campus Impuls 

Wolfputstraat 42
9041 Oostakker
Tel.: 09/251.23.02