HELP WAAR KAN IK TERECHT

PROFESSIONELE HULPVERLENING

Heb je een kind met autismespectrumstoornissen, dan komt daar heel wat extra bij kijken. Soms zie je door de wirwar aan formulieren, procedures en therapieën door de bomen het bos niet meer. Hieronder vind je een overzicht aan info waarmee je aan de slag kan.

OPVOEDINGSONDERSTEUNING

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

FINANCËLE ONDERSTEUNING

PAB/ PVB BUDGET (HULP OP MAAT)

VZW VOOR OUDERS

LIGA VOOR AUTISME

AUTISME CENTRAAL

JONASS (VOOR JONGEREN MET AUTISME)

WAT IS M-DECREET

OPVOEDINGSONDERSTEUNING

Heb je vragen rond de ontwikkeling van je kind? Wil je info over de schoolkeuze of zoek je ondersteuning van een dienst gespecialiseerd in ASS? Dan kan je hier terecht. Voor specifieke vragen kan je ook terecht bij de verschillende verenigingen voor autisme (zie onderaan deze pagina)

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

Dossiers samenstellen, formulieren invullen, juiste procedures volgen, … . Waar kan je terecht voor ondersteuning bij de administratieve molen?

  • De huizen van het Kind. Hier kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het is een samenwerking tussen organisaties die je helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod en opvoedingsondersteuning. Je vindt een Huis van het Kind in bijna elke Vlaamse gemeente.
  • Sociale dienst van gebruikersorganisaties.
  • Een bijstandsorganisatie helpt je bij het beheer en besteden van je Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) of Persoonsvolgend budget (PVB).

FINANCIËLE ONDERSTEUNING

Ook financieel heeft een kind met een beperking heel wat gevolgen. Heb je recht op een zorgtoeslag van het Groeipakket? Op terugbetaling van hulpmiddelen? Of op een belastingvoordeel?

  • Op de website van De Ouders bestaat een uitgebreide rubriek ‘Waar heb ik recht op?’. Je vindt er in een duidelijk overzicht alle info rond allerhande tegemoetkomingen.
  • Op deze website van de overheid vind je ook informatie over financiële tegemoetkomingen.
  • Op deze website vind je informatie over belastingvoordelen.

PAB/PVB BUDGET (HULP OP MAAT)

Wist je dat je voor je kind met autisme een PAB/PVB budget kan aanvragen en zo zelf de ondersteuning voor je kind kan organiseren?

  • Wat is een PAB budget? Dat lees je hier.
  • Wat is een PVB budget? Dat lees je hier.
  • Hier kan je met al je vragen over het PAB en PVB budget terecht.

VZW VOOR OUDERS

vzw De Ouders is een vzw die ouders van kinderen met een beperking over heel Vlaanderen informeert en verbindt. Ze doen dit vooral via een uitgebreid online netwerk waar ouders hun vragen en ervaringen kunnen delen. Daarnaast staat hun website boordevol praktische informatie. Je kan bij hen zeker terecht om je ervaringen te delen rond je kind met autisme.

LIGA VOOR AUTISME

De Liga Autisme Vlaanderen is ontstaan vanuit de verschillende thuisbegeleidingsdiensten gespecialiseerd in autisme. De Liga Autisme Vlaanderen geeft autisme een stem in Vlaanderen op vlak van professionele autismespecifieke hulpverlening. Onlangs startten ze met het project Autisme chat.

AUTISME CENTRAAL

Autisme Centraal ontwikkelde vanuit gedegen theoretische kennis en jarenlange praktische ervaring een goed onderbouwde methodiek, de AutismeCentraalMethodiek, waarin de wijze waarop mensen met autisme betekenis geven aan de wereld centraal staat.

JONASS (VOOR JONGEREN MET AUTISME)

Jonass is een vereniging voor jongeren en jongvolwassenen met autisme en een normale of hoge begaafdheid. Verder mogen ook broers, zussen en vrienden van jongeren met autisme aansluiten bij onze groep. We verwachten van alle deelnemers dat ze in groep kunnen functioneren. Iedere deelnemer krijgt de kans om op zijn eigen tempo aan te sluiten bij de groep en deel te nemen aan de activiteiten.

WAT IS M-DECREET

Vanaf het schooljaar en academiejaar 2017-2018 treedt een nieuw ondersteuningsmodel in werking om scholen en centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en instellingen hoger onderwijs te ondersteunen in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en studenten met een functiebeperking. De samenwerkingsverbanden tussen scholen voor gewoon en het buitengewoon onderwijs en ondersteuningsnetwerken komen in de plaats van het geïntegreerd onderwijs (GON, ION en waarborgregeling). Het hoger onderwijs kan een eigen vorm van ondersteuning uitbouwen.

Ondersteuning wordt niet meer beperkt tot een vast aantal uren per week en ook niet meer beperkt in tijd. De ondersteuningsnoden van de leerling en van leerkrachten en teams van het gewone onderwijs zijn de maatstaf voor de invulling van de ondersteuning.

Ondersteuning in basisonderwijs en secundair onderwijs bestaat uit 2 systemen

Systeem 1: Ondersteuning van scholen voor gewoon onderwijs met leerlingen met een inschrijvingsverslag of gemotiveerd verslag voor type 2 (verstandelijke beperking), type 4 (motorische beperking), type 6 (visuele beperking) of type 7 (auditieve beperking)

Scholen voor buitengewoon onderwijs met een ondersteuningsaanbod voor type 2, 4, 6 of 7 (auditieve beperking) voorzien in de ondersteuning. Dit zijn de scholen die tot nu toe GON of ION begeleiding voor de desbetreffende types in het gewone onderwijs gaven en dit vanaf het schooljaar 2017-2018 en de volgende jaren kunnen blijven aanbieden.

Gewone scholen kiezen, in samenspraak met ouders en CLB, aan welke school of scholen voor buitengewoon onderwijs ze ondersteuning vragen. De scholen voor buitengewoon onderwijs van een bepaald type moeten net- en niveau-overschrijdend samenwerken om alle ondersteuningsvragen vanuit scholen voor gewoon onderwijs te beantwoorden.

Bij de opmaak van een gemotiveerd verslag of verslag is het niet langer vereist om de aard van de integratie en de ernst van de beperking aan te geven. De ondersteuningsnoden van de leerling worden daarentegen wel genoteerd.

Veranderingen t.o.v. de werkwijze bij GON en ION:

De overheid bepaalt niet langer een vast aantal uren begeleiding per week per leerling. De scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs krijgen meer flexibiliteit om de beschikbare middelen in te zetten op basis van de ondersteuningsnood die er is.

De school voor gewoon onderwijs bepaalt samen met de ouders,  het CLB en de school voor buitengewoon onderwijs de ondersteuning op maat, op basis van de noden.

Het verschil tussen matige en ernstige handicap voor type 4,6 en 7 dat op louter medische criteria gebaseerd was, valt weg. Hierdoor vervalt de automatische beperking in de tijd van de begeleiding weg.

De ondersteuning kan leerling-, leerkracht- of teamgerecht zijn. Belangrijk is dat de ondersteuning voelbaar is tot in de klas.

Ondersteuning kan doorheen het schooljaar worden opgestart en niet langer van de eerste schooldag van oktober om in aanmerking te komen voor de ondersteuning.

Voor elke leerling met een gemotiveerd verslag of (inschrijvings)verslag voor wie ondersteuning nodig is, kan een ondersteuningvraag gesteld worden die moet worden opgenomen. Er is dus een garantie op ondersteuning in de gewone school.

Systeem 2: Ondersteuning van scholen voor gewoon onderwijs met een inschrijvingsverslag of gemotiveerd verslag voor type basisaanbod (type 1 en 8, uitdovend), type 7 (spraak- en taalstoornis) en type 9 (autismespectrumstoornis).

Scholen voor gewoon onderijs en buitengewoon onderwijs die deze types aanbieden, vormen samen ondersteuningsnetwerken. Ze brengen op gelijkwaardige basis en in co-creatie de expertise samen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de leraren die met deze leerlingen werken, te ondersteunen. De huidige samenwerkingen tussen gewoon en buitengewoon onderwijs in het kader van GON en waarborgregeling zijn een vertrekpunt voor de vorming van de ondersteuningsnetwerken. De CLB’s en pedagogische begeleidingsdiensten (PBD’s) zijn eveneens partners in de ondersteuningsnetwerken. Deze netwerken zijn:

Bij voorkeur niveau-overschrijdend (op niveau van kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs) samengesteld

Zo efficiënt mogelijk georganiseerd zodat de reistijden van de ondersteuners zoveel mogelijk beperkt kan worden en opdrachten zo min mogelijk versnipper zijn

Elke school voor gewoon onderwijs kan kiezen binnen welk netwerk ze met scholen voor buitengewoon onderwijs en andere scholen voor gewoon onderwijs wil samenwerken. Iedere school voor gewoon onderwijs moet deel uitmaken van één netwerk van type basisaanbod, 3, 9 en  7 (taal- en spraakstoornis). Deel uitmaken van meerdere netwerken is niet toegestaan. Een school die geen deel uitmaakt van een ondersteuningsnetwerk, kan geen ondersteuning krijgen. Een buitengewone school type basisaanbod, 3, 9 en 7 (spraak- en taalstoornis) die geen deel uitmaakt van een ondersteuningsnetwerk, kan geen ondersteuning geven.

Voor wie?

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die onderwijs in een gewone school volgen.

Als de basiszorg en de verhoogde zorg niet volstaan en er uitbreiding van zorg nodig is of een leerling een individueel aangepast curriculum volgt, kan een school voor gewoon onderwijs extra ondersteuning aantrekken voor de begeleiding van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Dat kan door samenwerking met het buitengewoon onderwijs of ondersteuningsnetwerk.